Skolens arbeid mot mobbing

Ved Nes videregående skole er det et mål at alle elever skal oppleve skolen som et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkende atferd.

Mål: Ved Nes videregående skole skal alle oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkende atferd

Forankring i opplæringsloven § 9a

Opplæringslova § 9a -1 gir alle elever i grunnskolen og videregående skole rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Videre sier Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd: “Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn.”

Hva er krenkende atferd?

Med krenkende atferd menes sjikane gjennom krenkende ord og handlinger som:  mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging, uthengning.

Med mobbing mener vi at en eller flere elever sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en annen elev gjentatte ganger.

Med vold mener vi at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Med rasisme mener vi at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget fordi de har annen hudfarge, en annen religion eller snakker et annet språk.

Med diskriminering mener vi dårligere behandling eller trakassering på grunn av for eksempel kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Med utestenging mener vi å bli holdt utenfor en gruppe eller klasse der en har naturlig tilhørighet.

Med uthenging mener vi krenkende ord og negativ omtale blant annet på internett eller sosiale medier.

Forebygging mot mobbing og krenkende atferd

  • Alle ansatte og elever ved Nes videregående skole har en plikt til å bry seg når de opplever episoder eller handlinger som kan tolkes som mobbing eller krenkende atferd
  • Læreren skal være en tydelig voksenperson, og arbeide aktivt for å bygge gode relasjoner
  • Kontaktlærers time brukes også til klassemiljøarbeid
  • Skolen samarbeider tett med foreldre
  • Miljøarbeiderne er ute blant elevene i friminutt og midttimer

Tiltak for å avdekke mobbing og krenkende atferd

  • Elever som blir mobbet eller utsatt for krenkende atferd, eller observerer at andre blir det, oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, miljøarbeider eller ledelsen
  • Foreldre som registrerer mobbing eller krenkende atferd oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver eller ledelsen
  • Ved mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd har alle ansatte plikt til å melde bekymringen videre til kontaktlærer, miljøarbeider, rådgiver eller ledelsen

Skolen har egne rutiner for behandling av saker der det er avdekket mobbing eller krenkende atferd.  

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver idrettsfag

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227