Utlån av skolens lokaler

Det er mulig å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv. Som skoleeier skal Akershus fylkeskommune være en ressurs for lokalsamfunnene, også de frivillige organisasjonene.

Forskrift for lån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 16. juni 2014 og trådte i kraft 15. august 2014.

Hvem kan søke?

Dere som jobber med frivillig arbeid i lokalsamfunnene, i frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring og offentlige institusjoner i Akershus kan søke.

Hvem kan låne lokaler?

Frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring har rett til å låne undervisningslokaler vederlagsfritt på hverdager inntil kl. 21.00.

Hva koster det å leie?

Utleier kan ikke belaste leietaker for annet enn faktiske kostnader til renhold. Bygg og lokaler er forskjellige og tidsbruk for renhold varierer.

Utleier må derfor beregne antall timer for å utføre renhold i hvert enkelt utleieforhold. Det er fastsatt en timesats som skal ligge til grunn for beregningen.

Utleiesatser (Akershus fylkeskommunes webside)

Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (dugnad eller på annen måte) i stedet for å betale vederlag. Skolen bestemmer om og hvor langt dette er mulig.

Til hvilke tidspunkt kan man låne eller leie lokaler?

Det er mulig å låne eller leie lokaler inntil kl. 21.00 på hverdager, begrenset til undervisningsåret. Utleie ut over dette er ønskelig og tillatt innenfor lovgivningens rammer.

Søknad

Den som søker om utleie eller utlån må fylle ut standard søknadsskjema. Søknaden må undertegnes av person over 18 år med kompetanse til å forplikte låner/leier. Søknadsskjemaet sendes til skolen på e-post.

Søknad om leie av skolens lokaler (pdf)

Skolen skal behandle søknaden og fatte et vedtak. Dere har anledning til å klage på et vedtak til fylkeskommunens sentrale klagenemd.