Tilrettelegging på eksamen

Har du behov for tilrettelegging på eksamen må du søke om dette i god tid før eksamen.

I henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringslova skal elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra komeptansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være vilpassa behovene til eleven så langt råd der.

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen må du søke særskilt om dette. Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon som viser at du har behov for tilrettelegging. Dette kan være erklæring fra PPT, lege, psykolog, etc. Dersom du har levert dokumentajson dette skoleåret, trenger du ikke levere inn dokumentasjon på nytt.

Utfylt søknadsskjema leveres i ekspedisjonen. Du vil få skriftlig svar på søknaden din. Avgjørelsen kan påklages til fylkeskommunen. Skolen orienterer i god tid om tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk.

Skjema

 Søknad om tilrettelegging på eksamen

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din.

 

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver Vg4 påbygg

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227