Branninstruks

Det er viktig at alle ved Nes vgs setter seg inn i branninstruksen.

Melding

De som oppdager brann eller tilløp til brann, melder dette til kontoret, enten direkte eller interntelefon 200/telefon 63 91 22 00.

Brannalarm

Alarmen startes ved trykk på alarmknapp, eller den settes automatisk i funksjon. Varselet lyder med pulserende sirener.

Rømming av bygningen

Lærer påser at vinduer og dører er lukket. Dører skal ikke låses.

Lærer samler elevene, og utmarsj skjer uten opphold og i god orden.

Rømningsvei er angitt i det enkelte rom. Heisen må ikke benyttes ved brannalarm.

Oppstillingsplass

Basketbanene. Idrettshallen ved -10 grader eller kaldere.

Elever og lærere holder seg samlet på anvist plass til nærmere beskjed blir gitt.

Lærere som ikke har undervisning og andre ansatte møter på fast møteplass ved hovedtrappa i 1. etasje for nærmere instruksjon. Ledelsen og vaktmesterne kontrollerer at bygningen er evakuert.

Brannslukking

Brannen lokaliseres, dører og vinduer lukkes. Dører må ikke låses. Brannen søkes slukket med de midler som er for hånden.

Vaktmester slår av ventilasjonsanlegget. Brannvesenet skal orienteres om brannsted og eventuelle faremomenter på eller i nærheten av brannstedet (gassbeholdere, kjemikalier etc.)

Plikter

  • Alle skal gjøre seg kjent med branninstruksen og alternative rømningsveier.
  • Alle må vise forsiktighet og ansvar ved bruk av åpen ild.
  • Alle tilsatte må gjøre seg kjent med hvor brannslokningsapparater er plassert og hvordan de brukes.
  • Lærere og andre som bruker verksteder eller spesialrom, plikter å sette seg inn i regler for bruk av brannfarlige stoffer. De plikter å påse at reglene følges.
  • Læreren er ansvarlig for rydding av verksteder og spesialrom og for tømming av avfall (hindre selvantennelse).
  • Brannvernleder har ansvaret for gjennomføringen av denne instruksen.