Tilstedeværelse

Utdrag fra Akershus fylkeskommunes ordensreglement – § 5 Tilstedeværelse:

  1. Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.
  2. Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet.
  3. En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette.
  4. Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak.
  5. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven § 3-47.

Vær oppmerksom på at:

  • Kontaktlærer eller avdelingsleder vil innkalle deg til en samtale dersom det er mistanke om at fraværet ditt skyldes skulk, eller dersom du har et økende fravær. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine bli kontaktet hvis du har bekymringsfullt fravær.
  • Du har ansvar for å følge med på eget fravær og melde fra til kontaktlærer hvis du oppdager feil.
  • Dersom du mottar støtte fra Lånekassen, kan du risikere å miste denne hvis fraværet ditt blir for høyt.