Skolens arbeid mot mobbing og krenkende atferd

Mål:

Ved Nes videregående skole skal alle oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkende atferd

Forankring i Opplæringslova § 9A

Opplæringslova § 9A-2 gir alle elever i grunnskolen og videregående skole rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Videre sier Opplæringslova § 9A-4

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

Hva er krenkende atferd?

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Med krenkende atferd menes sjikane gjennom krenkende ord og/eller handlinger som:

 • Mobbing
 • Vold
 • Rasisme
 • Diskriminering
 • Utestenging
 • Uthenging

Med mobbing mener vi at en eller flere elever sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en annen elev gjentatte ganger

Med vold mener vi at noen bruker fysisk makt for å skade andre

Med rasisme mener vi at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge, en annen religion eller snakker et annet språk

Med diskriminering mener vi dårligere behandling eller trakassering på grunn av for eksempel kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse

Med utestenging mener vi å bli holdt utenfor en gruppe eller klasse der en har naturlig tilhørighet

Med uthenging mener vi krenkende ord eller bilder og negativ omtale, for eksempel på sosiale medier

Forebygging av mobbing og krenkende atferd

 • Skolen har et eget oppstartsprogram for Vg1-elever for å trygge overgangen fra ungdomsskolen
 • Alle ansatte er tydelige voksenpersoner og arbeider aktivt for å bygge gode relasjoner
 • Kontaktlærerne har et ekstra ansvar for å bygge et godt klassemiljø
 • Skolen har to miljøarbeidere som jobber forebyggende ute i skolemiljøet
 • Skolen samarbeider tett med foreldrene
 • Alle ansatte og elever ved Nes videregående skole har en plikt til å bry seg når de opplever episoder eller handlinger som kan tolkes som mobbing eller krenkende atferd

Tiltak for å avdekke mobbing og krenkende atferd

 • Elever som blir mobbet eller utsatt for krenkende atferd, eller observerer at andre blir det, oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver, helsesykepleier, miljøarbeider eller ledelsen
 • Foreldre som registrerer mobbing eller krenkende atferd oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver eller skolens ledelse
 • Alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Ved mistanke om eller kjennskap til at det foregår mobbing eller krenkende atferd, har alle ansatte plikt til å gripe inn og melde fra til skolens ledelse

Skolen har egne rutiner for behandling av saker der det er avdekket mobbing eller krenkende atferd.

 

 

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver Vg4 påbygg

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227