Undervisningsregler

Nes videregående skole har god læring som høyeste prioritet. Det betyr at vi må ha felles regler for hvordan vi skal ha det i undervisningen.

Brudd på reglene medfører advarsel og deretter ordens- eller atferds-anmerkning. Det er læreren din som avgjør om det er brudd på reglementet.

Utdrag fra Akershus fylkeskommunes ordensreglement – § 4. Orden og atferd:

Orden

  • Eleven møter presis og forberedt, og deltar aktivt i opplæringen.
  • Skolearbeid utføres til fastsatt tid. Eleven tar snarest mulig kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes.
  • Eleven har med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig
  • Eleven følger verneregler og bruker påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen.
  • Eleven holder orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.

Atferd

  • Eleven bidrar til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre
  • Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd.
  • Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr er avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.
  • Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen form for tobakk i skoletiden.
  • Brudd på disse forventningene kan medføre ordens- eller atferdsanmerkninger og kan gi grunnlag for refsingstiltak