Elevenes lærings- og arbeidsmiljø

Vi ønsker at alle elever ved Nes videregående skal trives på skolen og ha gode relasjoner til både lærere og hverandre. Alle elever skal oppleve å bli sett og tatt på alvor, og ha et arbeids- og læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. Trivsel og trygghet er en avgjørende forutsetning for å kunne ta til seg læring.

Skolens har en rekke tiltak som sikrer at dette arbeidet pågår kontinuerlig:

  • Eget oppstartsprogram for Vg1-elever
  • Makkerskap som skolestarttiltak
  • Miljøarbeidere
  • Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd
  • Tett samarbeid mellom elevråd og skolens ledelse
  • Program for veiledning og informasjon om psykisk helse (VIP) i alle Vg1 klasser