Vurdering for læring

Vurdering er en sentral oppgave i læringsarbeidet. Å vurdere elevens og lærlingens prestasjoner og utvikling er viktig for å motivere til økt læring slik at alle kan nå sitt potensiale.

Vurdering – rett til underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon

Elever, lærlinger og lærekandidater har rett til individuell vurdering. Retten til vurdering omfatter både underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1).

Det kontinuerlige vurderingsarbeidet er viktig for elevenes læring. Underveisvurdering er en del av vurderingsarbeidet og skal brukes som et redskap i læreprosessen.

Vurdering skal være en integrert del av det daglige læringsarbeidet i alle undervisningsarenaer – på verksted, i klasserommet, og i bedrift. Dette forutsetter at elevene og lærlingene har et godt og trygt læringsmiljø, preget av gode relasjoner og en kultur for læring.

Rammeverk "Vurdering og læring"

Heftet "Vurdering og læring" sammen med nettsidene om vurdering utgjør en ramme for vurderingsarbeidet i akershusskolen, og skal bidra til god og variert vurderingspraksis og elevmedvirkning.

Nettsiden vil også inneholde gode eksempler, inspirasjon og ressurser til bruk i vurderingsarbeidet.

Besøk nettsiden www.akershus.no/vurdering her!

Fire prinsipper for god underveisvurdering

Utdanningsdirektoratets nettsider om vurdering finner vi de fire prinsippene for vurdering.

Internasjonal forskning viser at elevene lærer best når de:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg 
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 

Disse fire prinsippene for god underveisvurdering er nedfelt i forskrift til opplæringsloven. Vurdering for læring innebærer at det er sammenheng mellom de fire prinsippene. Vurdering for læring kan vi forstå som en måte å tenke og å handle på, og som hele tiden har elevenes og lærlingenes læring som mål.