Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet er viktig for at den enkelte elev skal få et så godt læringsutbytte som mulig som elev ved Nes videregående skole.

Samarbeid med foreldre opphører ikke når elevene begynner i videregående skole. Det er fortsatt av stor betydning for elevenes læring at foresatte er involvert i elevenes skolearbeid.

Skolen har utarbeidet folderen: "Samarbeid skole – hjem" som gir en nærmere beskrivelse av:

  1. Hva sier loven om samarbeidet skole-hjem?
  2. Hvorfor er samarbeid skole hjem viktig for elevenes læring?
  3. Skolens forventninger til samarbeidet med foreldre
  4. En beskrivelse av hvordan skolen legger til rette for samarbeid  

Skolen legger opp til flere møtepunkter med foreldre i løpet av skoleåret.

Ved skolestart har kontaktlærer for Vg1 Start-samtale med nye elever. Til denne samtalen er også foreldre invitert. Dette er en forventningssamtale hvor hensikten er å bli godt kjent og kartlegge ulike behov og interesser hos eleven.

Skolen inviterer også foreldre til elever på Vg1 og Vg2 til informasjonsmøte ved skolestart.

Kontaktlærer vil i løpet av første halvår også invitere deg og dine foreldre til en samtale om din faglige utvikling. Dette gjelder elever under 18 år i Vg1 og Vg2.

Kontaktlærer har hovedansvaret for kontakten med foreldre gjennom året og foreldre er velkomne til å ta kontakt med skolen ved behov.

I tillegg oppfordres det til god kontakt og gjensidig utveksling av relevant informasjon rundt den enkelte elev.