Visjon og verdier

Skolens visjon

Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi

 • Skolen har attraktive tilbud
 • Opplæringen er fremtidsrettet og holder høy kvalitet
 • Elevene opplever lærelyst og mestring uansett nivå

Skolens utviklingsplan

Skolen har en utviklingsplan for skoleåret 2016-2017 der mål og tiltak for alle utdanningsprogram og avdelinger er beskrevet.

Skoleåret 2017-2018 har vi ett satsningsområder som vi gir spesiell oppmerksomhet:

1. Elevenes læringsmiljø

Alle elever skal oppleve et læringsmiljø der det er rom for å sette ord på egne tanker og erfaringer og lytte til andres ideer og kunnskap. Elevene skal utfordres og motiveres til å realisere sine evner og mål, og de skal oppleve mestring og inkludering og få utviklet sin sosiale kompetanse.

Tilpasset opplæring

Alle elever har rett til tilpasset opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov.

Mange elever har særlig behov for tilpasset opplæring. Det meste av tilpasningen foregår innenfor skolens ordinære opplæring.

Skolen tilbyr:

 • Start-samtale med alle Vg1-elver og deres foreldre ved skolestart
 • Kartlegging i engelsk, norsk og matematikk for alle elever på Vg1
 • Ekstra lærer i fellesfag
 • Tilbud om "Personlig trener" i fag
 • Parallellegging av fellesfag på alle trinn som gjør det mulig å dele elevene i mindre grupper ved behov
 • Lese- og skrivestøtteprogrammet CD-ord på PC-en til alle elever som ønsker det
 • Lydbøker eller digitale lærebøker i en rekke fag til elever med dysleksi
 • Tilrettelegging på prøver og eksamener etter søknad
 • Alternative måter å organisere opplæringen på for yrkesfagelever (utplassering)
 • Veiledning ut fra egne forutsetninger

Utover dette vurderer skolen jevnlig om det er behov for spesialundervisning. I de fleste tilfeller prøver elevene ut ordinær tilrettelegging før spesialundervisning igangsettes. 

Undervisningen holder høy kvalitet

Et av punktene i Nesplakaten heter: ”Undervisningen holder høy kvalitet”. Ved Nes vgs jobber vi hver dag med å utvikle oss videre. Hvert år gjennomfører elevene undersøkelser som gir oss signaler om hva vi gjør bra og på hvilke områder vi må forbedre oss.  

Undervisningvurderingen gjennomføres av alle elever hvert år. Her vurderer hver elev undervisningen i minst to fag.

Elevundersøkelsen er for alle elever der flere ulike sider av opplæringen evalueres.

Skolevandring gjennomføres årlig ved Nes vgs. Alle lærere får besøk av sin leder som observerer undervisningen flere ganger i løpet av noen uker. Dette danner grunnlaget for en samtale mellom læreren og lederen der målet er at undervisningen hele tiden skal utvikles slik at alle elever sikres en opplæring som holder høy kvalitet.